Regulamin

Regulamin Aerial Dance Studio

Regulamin uczestnictwa w zajęciach zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkie osoby, które w nich uczestniczą, zwane dalej „Uczestnikami”. Zajęcia są prowadzone przez firmę Aerial Dance Studio, która jest w regulaminie nazywana „Organizatorem”.

 • I Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach

  1. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie „Deklaracji Członkowskiej Aerial Dance Studio” zwaną dalej „Deklaracją”.
  2. Uczestnik zajęć lub opiekun dziecka bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z treścią Regulaminu.
  3. W przypadku niepełnoletności Uczestnika zajęć, zgodę na uczestnictwo w zajęciach zawartą w Deklaracji podpisać musi rodzic lub opiekun prawny.
  4. Uczestnik jest objęty ubezpieczeniem grupowym NNW wykupionym przez Organizatora.
  5. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu.
  6. Zajęcia odbywają się według ustalonego grafiku zamieszczonego na stronie www.aerialdancestudio.pl Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany.
 • II Zapisy

  1. Na zajęcia ADS należy zapisać się drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: zapisy@aerialdancestudio.pl (preferowane) lub bezpośrednio przed zajęciami u osoby prowadzącej.
  2. W wiadomości mailowej należy podać: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy oraz określić zajęcia, na które dokonywany jest zapis, np.: Alicja Kowalska, 25 lat, tel.501123123, TANIEC NA KOLE/ poniedziałki, godz.19:45;
  3. w przypadku zapisu dziecka należy podać: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna, telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna i określić zajęcia, na które dokonywany jest zapis, np.: Alicja Kowalska, lat 10, Anna Kowalska tel. 501123123, grupa poniedziałek i środa 18:30 -19:30.
  4. W przypadku zapisu na lekcję próbną należy w zgłoszeniu podać dokładną datę wybranych zajęć.
  5. Zapisanie się na zajęcia w ADS jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ADS w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926
 • III Uczestnictwo w zajęciach i odrabianie nieobecności

  1. Do uczestnictwa w zajęciach ADS upoważnia wykupienie wejściówki lub karnetu, których aktualny cennik jest podany na stronie www.aerialdancestudio.pl w zakładce CENNIK.
  2. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić do 3 godzin przed rozpoczęciem zajęć, za wyjątkiem zajęć odbywających się w lokalizacji przy ul. Korsaka, gdzie nieobecność należy zgłosić najpóźniej w poprzedzającym dniu.
  3. Zgłaszając nieobecność nie blokujesz miejsca innym osobom oczekującym na wolne miejsce.
  4. Bez względu na rodzaj karnetu, w przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności – absencję można odrobić w ciągu 60 dni w ramach OPEN STUDIO (dotyczy tylko dorosłych) lub na zajęciach innej grupy; pod warunkiem ciągłej kontynuacji kursu. Nie ma możliwości zwrotu wpłaty.
  5. Nieobecność, o której uczestnik nie poinformuje instruktora lub poinformuje za późno, nie upoważnia do odpracowania (pieniądze przepadają).
  6. Możliwość odrabiania nie dotyczy grup dziecięcych i młodzieżowych, które nie mają swoich odpowiedników.
  7. Po dwóch niezgłoszonych nieobecnościach z rzędu następuje skreślenie z listy.
 • IV Opłaty

  1. W ciągu 5 dni od daty zapisu należy dokonać wpłaty zaliczki za wybrane zajęcia lub kurs w kwocie 50 zł przelewem na konto bankowe:

   Magdalena Sztencel ul. Korsaka 6/90, 03-744 Warszawa,
   Santander Bank Polska S.A. 53 1090 1043 0000 0001 0755 3206

   z dopiskiem w tytule wpłaty „imię i nazwisko, nazwa i termin zajęć” np:
   Alicja Kowalska, taniec na kole, poniedziałki 19:45.

  2. Wpłata zaliczki uruchamia proces zbierania grupy i – w przypadku jej utworzenia – staje się gwarancją miejsca na wybranych zajęciach, które rozpoczną się gdy zbierze się minimum 6 chętnych.
  3. Karnet można wykupić przed zajęciami w ADS lub wpłacając na konto i zachowując potwierdzenie wpłaty do okazania.
  4. ADS nie przyjmuje zwrotów karnetów oraz nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia (jest możliwość odrobienia zgłoszonej nieobecności).
  5. Uczestnicy, którzy uczęszczają już na kursy w ADS, zobowiązani są do wykupienia karnetu najpóźniej przed pierwszymi zajęciami nowego okresu.
 • V Rozpoczęcie zajęć

  1. Przy wyborze zajęć należy kierować się informacjami zawartymi w grafiku, gdyż one weryfikują możliwość zapisania się na dany kurs.
  2. W przypadku zapisu do grupy, która jeszcze nie ruszyła, kursanci zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia kursu drogą poczty elektronicznej lub smsem.
  3. Udział w zajęciach warunkuje wniesienie pełnej opłaty za zajęcia.
 • VI Odwołanie lub przesunięcie zajęć

  1. ADS zastrzega sobie możliwość odwołania / przełożenia zajęć.
  2. W powyższych przypadkach osoby, które dokonały wpłat, mają prawo do:
   – zwrotu pełnej kwoty za zajęcia (w przypadku dokonania wpłaty za pojedyncze wejście)
   – wykorzystania wejścia w innym terminie (w przypadku karnetu)
  3. W momencie odwołania zajęć indywidualnych przez Uczestnika na co najmniej 12 godzin przed zajęciami – termin zajęć zostaje przesunięty bez konsekwencji finansowych dla kursanta.
 • VII Bezpieczeństwo

  1. Każdy uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność, co oznacza, że ADS nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np.: kontuzje) powstałe na terenie gdzie odbywają się zajęcia.
  2. W zajęciach nie mogą brać udziału kobiety w ciąży oraz osoby niepełnoletnie bez zgody rodzica/ prawnego opiekuna. Z przyczyn oczywistych w zajęciach nie mogą brać udziału także osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających.
  3. Przed wykupieniem wejścia na zajęcia ADS, każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez ADS, względnie poinformować instruktorkę o wszelkich, nawet drobnych kontuzjach czy problemach zdrowotnych.
  4. Ćwiczymy tylko w obecności instruktorki i stosujemy się do jej poleceń.
  5. Należy pamiętać o odpowiednim stroju, aby uniknąć poparzeń. Zalecany jest ubiór przylegający do ciała i zakrywający pachy, pas i łydki (np. legginsy, body). Szerokie nogawki są utrudnieniem!
  6. Każde zajęcia w ADS rozpoczyna się rozgrzewką. Osoby spóźnione nie mogą wziąć udziału w zajęciach.
  7. Na rekwizytach powietrznych ćwiczymy bez wiszących kolczyków, pierścionków, korali, bransoletek i innych ozdób, które mogłyby przyczynić się do uszkodzenia ciała lub rekwizytu. (Uwaga: suwaki w strojach na wysokości pasa (kieszenie) oraz nogawki niszczą szarfy!)
  8. Przy ADS jest wydzielone pomieszczenie pełniące funkcję szatni. ADS nie odpowiada za cenne rzeczy w niej zostawione. Zaleca się cenne i osobiste rzeczy zabierać ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia.
  9. W przypadku odniesienia urazu lub kontuzji, złego samopoczucia Uczestnik powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i powiadomić go o zaistniałej sytuacji.
  10. Uczestnicy warsztatów powinni obserwować się nawzajem, aby móc ewentualnie podpowiedzieć lub zaasekurować innych, a także samemu lepiej zapamiętać dane ćwiczenie.
 • VIII Postanowienia końcowe

  1. Zabronione jest samowolne nagrywanie zajęć lub części zajęć. Zdjęcia można robić wyłącznie po uzyskaniu zgody instruktorki i innych uczestników. ADS zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów (foto/video) zarejestrowanych w trakcie zajęć do promocji warsztatów.
  2. Z OPEN STUDIO należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Nie dopuszcza się zatem organizowania prywatnych kursów pod rygorem opuszczenia sali.
  3. Za szkody na terenie sali, gdzie prowadzone są zajęcia ADS, powstałe w wyniku celowego działania uczestnika zajęć, uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
  4. W pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia, może przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci, pozostałe osoby po uzgodnieniach z kursantami i instruktorami.
  5. ADS znajduje się na terenie szkolnym. Kursantów obowiązuje zatem pełen zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków oraz alkoholu czy innych środków zmieniających świadomość.
  6. Podpisanie Regulaminu jest jednoznaczne ze zgodą na udział w zajęciach prowadzonych przez Aerial Dance Studio.
  7. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianie danych kontaktowych.
  8. Regulamin sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
  9. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • RODO

    25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wobec powyższego oraz w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 przedmiotowego rozporządzenia uprzejmie informuję osoby zapisujące się na zajęcia w Aerial Dance Studio, co następuje :
    1. Administratorem danych jest Magdalena Sztencel – Akrobatyka Powietrzna, ul.Korsaka6/90, 03-744 Warszawa.
    2. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@aerialdancestudio.pl
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
     a) zapewnienia możliwości udziału w zajęciach sportowych ( listy zajęć, rozliczenia finansowe z uczestnikami zajęć, odpowiedzi na wszelkie pytania związane z zajęciami ),
     b) przekazywanie wszelkich istotnych informacji związanych z prowadzonymi zajęciami,
     c) informowania o organizowanych wydarzeniach (warsztatach, dodatkowych treningach, pokazach uczestników zajęć)
    4. Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości brania udziału w zajęciach Aerial Dance Studio przez okres, w którym Pan/Pani będzie brać udział w zajęciach. Rezygnacja z zajęć oznacza usunięcie Pani danych osobowych.
    5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
    6. Nie przekazujemy danych naszych kursantów do innych podmiotów czy instytucji.
    7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w zajęciach organizowanych przez Aerial Dance Studio.