Regulamin Aerial Dance Studio

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkie osoby, które w nich uczestniczą, zwane dalej „Uczestnikami”. Zajęcia są prowadzone przez Fundację Cirka i Magdalena Sztencel Akrobatyka Powietrzna, które są w regulaminie nazywane „Organizatorem” lub “ADS”.

 • I Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach sportowych ADS

  1. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest zaakceptowanie oświadczeń w systemie zapisów online.
  2. Uczestnik zajęć lub prawny opiekun dziecka bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje lub swojego dziecka postępowanie niezgodne z treścią Regulaminu.
  3. W przypadku niepełnoletności Uczestnika zajęć, zgodę na uczestnictwo w zajęciach wyraża rodzic lub opiekun prawny w trakcie zapisu online, zaznaczając odpowiednie pole.
  4. Kursy odbywają się według ustalonego grafiku zamieszczonego na stronie www.aerialdancestudio.pl Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany.
 • II Zapis i rezygnacja

  1. Na kursy ADS należy zapisać się przez system zapisów online.
  2. Rezygnacja z kursu jest możliwa wyłącznie poprzez przesłanie wiadomości na adres: biuro@aerialdancestudio.pl lub zapisy@aerialdancestudio.pl, na 24 godziny przed rozpoczęciem wybranych zajęć.
  3. Zapis na kurs jest równoważny ze zobowiązaniem zapłaty.
 • III Uczestnictwo w kursach i odrabianie nieobecności

  1. Do uczestnictwa w zajęciach edukacji ruchowej ADS upoważnia zapis i wykupienie kursu w jednej lub dwóch ratach. Aktualny cennik za pojedyncze zajęcia w kursie jest podany na stronie www.aerialdancestudio.pl.
  2. Gwarancją miejsca w grupie jest wykupiony kurs i zapis przez system rezerwacji online.
  3. Nieobecność na zajęciach należy zaznaczyć w systemie rezerwacji minimum 24 godziny przed rozpoczęciem wybranych zajęć.
  4. Nieobecność na zajęciach można zaznaczyć w systemie zapisów online maksymalnie 4 razy w ciągu trwającego kursu (w sezonie jesiennym 5, w sezonie letnim 3).
  5. Bez względu na rodzaj kursu, w przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności – absencję można odrobić do końca trwania kursu. Odrobić ją można na zajęciach innej grupy adekwatnej poziomem zaawansowania.
  6. Bez względu na rodzaj kursu, w przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności – absencję można odrobić wyłącznie po uprzednim zapisie przez system Active Now.
  7. Można odrobić zajęcia wcześniej niż data nieobecności.
  8. Nieoznaczona w systemie nieobecność, nie upoważnia do odrobienia.
  9. Możliwość odrabiania nie dotyczy grup, które nie mają swoich odpowiedników lub przypadku braku miejsca w odpowiednich grupach.
 • IV Opłaty

  1. ADS zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na każde zajęcia w kursie, polegające na tym, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca w grupie na każde zajęcia z kursu. Rezerwacja jest rozumiana, jako deklaracja uczestnictwa na zajęciach kursu odbywającego się w wybrane dni i godziny.
  2. Karnet można wykupić poprzez internetowy system płatności lub przelewem na konto fundacji lub firmy podane na stronie www.aerialdancestudio.pl.
  3. Do każdego zapisu automatycznie zostaje przypisana płatność za cały kurs w jednej racie, w cenie zgodnej z cennikiem. W przypadku chęci wykupienia kursu w dwóch ratach należy niezwłocznie po zapisie wysłać maila, o tytule: „RATY” z deklaracją zmiany. Uwaga, raty są podzielone wedle ilości zajęć, a nie równo na pół.
  4. Uczestnicy, którzy uczęszczają już na kursy w ADS, zobowiązani są do wykupienia kursu lub pierwszej raty najpóźniej przed pierwszymi zajęciami nowego okresu.
  5. Uczestnicy, którzy zapisali się na kursy ADS zobowiązują się są do wykupienia ich w terminie.
  6. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki ADS musi mieć opłacony kurs. W przypadku nieopłacenia wejścia jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.
   1. Każdy kurs określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
  7. Uczestnicy, zapisujący się na więcej niż jeden Kurs, są zobowiązani do zgłoszenia tego mailowo na zapisy@aerialdancestudio.pl przed dokonaniem płatności, temat: „ZNIŻKA 2 KURSY”, w celu uzyskania zniżki.
  8. Jeśli nie zgłoszą tego przed dokonaniem ostatniej opłaty za kurs, zniżka przepada.
  9. W przypadku zapisania się na drugi kurs w późniejszym terminie zniżkę można zostać tylko na drugi kurs.
 • V Rozpoczęcie zajęć

  1. Przy wyborze zajęć należy kierować się informacjami zawartymi w grafiku, gdyż umożliwia to zweryfikowanie dostępności danego kursu.
  2. W przypadku zapisu do grupy, która jeszcze nie ruszyła, przed nazwą kursu widnieje: „ZAPISY!” kursanci zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia kursu drogą poczty elektronicznej lub smsem.
  3. Udział w zajęciach warunkuje wniesienie pełnej opłaty za zajęcia (w jednej lub dwóch ratach).
  4. ADS nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas OPEN STUDIO lub innych zajęć mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.
  5. Instruktor w ADS prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.
 • VI Odwołanie lub przesunięcie zajęć

  1. ADS zastrzega sobie możliwość odwołania / przełożenia zajęć.
  2. W powyższych przypadkach osoby, które dokonały wpłat, mają prawo do:
   1. zwrotu pełnej kwoty za odwołane zajęcia;
   2. wykorzystania wejścia w przełożonym terminie.
  3. W momencie odwołania zajęć indywidualnych przez Uczestnika, na co najmniej 24 godziny przed zajęciami – termin zajęć zostaje przesunięty bez konsekwencji finansowych dla kursanta.
 • VII Bezpieczeństwo

  1. W zajęciach nie mogą brać udziału kobiety w ciąży oraz osoby niepełnoletnie bez zgody rodzica / prawnego opiekuna. Z przyczyn oczywistych w zajęciach nie mogą brać udziału także osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających.
  2. Przed wykupieniem wejścia na zajęcia ADS, każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez ADS, względnie poinformować instruktora o wszelkich, nawet drobnych kontuzjach czy problemach zdrowotnych.
  3. Uczestnicy zobowiązują się ćwiczyć wyłącznie w obecności instruktora i stosować się do jego poleceń.
  4. Należy pamiętać o odpowiednim stroju, aby uniknąć poparzeń. Zalecany jest ubiór przylegający do ciała: zakrywający pachy, pas i łydki (np. legginsy, body). Szerokie nogawki są utrudnieniem!
  5. Każde zajęcia w ADS rozpoczynają się rozgrzewką. Po rozpoczęciu zajęć trener ma prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę powołując się na jej bezpieczeństwo (brak poprawnej rozgrzewki). Jeżeli mimo zaleceń trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku klubu jak i trenera prowadzącego. Deklaracja ta jest ustna przy udziale minimum dwóch świadków.
  6. Przed przystąpieniem do ćwiczeń na rekwizytach powietrznych należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru (Uwaga: suwaki w strojach na wysokości pasa (kieszenie) oraz nogawkach niszczą szarfy!) i biżuterię w szczególności wiszące kolczyki, pierścionki, korale, bransoletki i inne ozdoby, które mogłyby przyczynić się do uszkodzenia ciała lub rekwizytu.
  7. Przy sali, na której prowadzone są zajęcia jest wydzielone pomieszczenie pełniące funkcję szatni. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, gdzie odbywają się zajęcia w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu. Uczestnik taką deklarację składa potwierdzając przy zapisie na zajęcia, że zapoznał się z regulaminem i nie wnosi żadnych uwag oraz akceptuje jego treść.
  8. W przypadku odniesienia urazu lub kontuzji, złego samopoczucia Uczestnik powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i powiadomić go o zaistniałej sytuacji.
  9. Instruktor ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
   1. Recepcja, instruktor jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
   2. Jeśli recepcja, instruktor, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą zapłacił.
   3. Recepcja, instruktor, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
  10. ADS informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Organizatora nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.
 • VIII Postanowienia końcowe

  1. Uczestnik zajęć ADS lub jego opiekun (w przypadku uczestników niepełnoletnich) wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w Studiu zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo ADS usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez środki należące lub powiązane ze Studiem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania.
  2. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie ADS bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Studia, zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
  3. Z OPEN STUDIO należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Studia przez osoby niezatrudnione w ADS. Uczestnicy niestosujący się do powyższego będą natychmiast wypraszani.
  4. W pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia, może przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci, w szczególnych wypadkach, po uzgodnieniach z kursantami i instruktorem, pozostałe osoby.
  5. ADS znajduje się na terenie szkolnym. Kursantów obowiązuje, zatem pełen zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków oraz alkoholu czy innych środków zmieniających świadomość.
  6. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianie danych kontaktowych.
  7. Teren ADS jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Studia znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
  8. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.
  9. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym, w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: Polityka Prywatności.
  10. Polityka Cookies.
  11. ADS-Regulamin-serwisu-internetowego.
 • IX Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.

  1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu.
   1. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie IX, punkt 1.
   2. ADS zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie IX, punkt 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego.
   3. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym.
   4. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów.
   5. w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.